היתר הוספת מרפסת או מבנה, כל מה שרצית לדעת!

הוצאת היתר הוספת מרפסת למבנה היא פעולה המתבצעת לאחר בחינת המבנה ובדיקת אפשרויות ביצוע הן מבחינה סטטוטורית והן מבחינה קונסטרוקטיבית. היה ונמצא כי הדבר אפשרי – צריך יהיה להכין תוכנית הגשה לעירייה. התוכנית צריכה להיות חתומה על ידי אדריכל ו/או קונסטרוקטור, וצריכים להופיע בה המרפסות הקיימות, וזאת יחד עם השינויים המבוקשים. לתוכנית יצורף טופס הסכמת שכנים בו יחתמו כל השכנים המסכימים לשינויים הנ"ל.

אופן הוצאת היתר

תוכנית הוספת מרפסת למבנה, יחד עם טופס החתמת השכנים (חתום ע"י נוטריון) – יועברו למחלקת הפיקוח, אשר תבדוק את התכנון ואת התאמתו לדרישות מלפני ולפנים.

אם אכן תהיה הסכמה מלאה (וזאת, כמובן, השאיפה) – בסמכותה של המחלקה לאשר את התכנון כבר בשלב זה. עם זאת, יש לקחת בחשבון, כי ייתכן שתידרשו לבצע התאמות שונות על פי דרישת המחלקה, וזאת על מנת להבטיח קיומה של מרפסת אשר תשרת את העדפות בעליה, אך לא תפגע באחרים ובסביבה (סגירת תחתית המרפסת למניעת מעבר מים, הקטנת הבליטה וכד').

במידה ולא תהיה הסכמה מלאה, תידרש ועדת שכנים. במקרה זה יידרשו המבקשים לשלוח העתקי תוכניות ומסמכים לדיירים בחלקה. לאחר שכולם יקבלו את העתקי התוכניות, העירייה תזמן את הדיירים ואת המבקשים כאחד אל ועדת שכנים, על מנת להשמיע את טיעוניהם בפני הוועדה.

במידה ונדרשת הקלה (חריגה מקו בניין, תוספת אחוזי בניה…), יידרשו השכנים לפרסום ב-2 עיתונים מקומיים ועיתון ארצי אחד.

משך הוצאת היתר הוספת מרפסת למבנה

משך תהליך הוצאת ההיתר עבור הוספת מרפסת למבנה משתנה, ונע בין 3 חודשים (במידה שאין התנגדויות)ליכול להגיע ל-10 חודשים במידה שנדרשת וועדה. הדבר תלוי במועדי התכנסות הוועדה ובסוג ההקלות הנדרשות.

לאחר קבלת אישור המחלקה (או הוועדה) מופקות תוכניות עבודה ומתחיל תהליך הייצור וההרכבה.

לסיכום – הוספת מרפסת למבנה היא תהליך אשר צריך להיעשות על פי השלבים שהוזכרו לעיל. למרות זאת, כל עוד אין התנגדות נחרצת של שכנים וכל עוד המרפסת באמת לא מפריעה למהלך החיים התקין – ברוב המקרים מתקבל אישור – לשביעות רצונם המלאה של המבקשים.

דילוג לתוכן